+ 359882212442 office@tcarch.bg

Училищен комплекс „Христо Смирненски“, гр. Хасково

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

  • Локация гр. Хасково
  • Категория Обществени сгради
  • Площ 7440m²
  • Клиент Община Хасково
  • Година 2014

Реконструкция и благоустрояване на училищен комплекс „Христо Смирненски“, гр. Хасково

• Финансиран по оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013г. по проект : „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково”

УЧИЛИЩЕН КОМПЛЕКС „Христо Смирненски“ включва съществуващи триетажна училищна сграда, едноетажна сграда за спорт, едноетажна сграда за танци и две нови топли връзки: между училищната сграда и сградата за спорт – едноетажна пристройка; между сградата за спорт и сградата за танци – частично двуетажна връзка и двуетажна пристройка.
• ПОДОБЕКТ: Училищна сграда – с проекта се предвижда цялостна реконструкция и основен ремонт на сградата, както на финишните стенни, тавански и подови покрития, така и на всички битови инсталации. За сградата се внедряват всички съвременни мерки за енергийна ефективност, за осигуряване на достъпна среда, в това число и за хора с увреждания и мерки по пожарна безопасност.
• ПОДОБЕКТ: Топла връзка 1 – преминава надземно, на второ ниво, като свързва междинната площадка на стълбищната клетка в учебния корпус с галерията на физкултурния салон.
• ПОДОБЕКТ: Топла връзка 2 – преминава надземно, на второ ниво, като свързва галерията на физкултурния салон с второто ниво на пристройката към залата за танци
• ПОДОБЕКТ: Физкултурен салон – реконструира се съществуващият физкултурен салон и се преустройва галерията му с оглед достъпа от новите топли връзки.
• ПОДОБЕКТ: Танцова зала – функционалното разпределение на сградата се запазва, като се реконструират основно фасадите и се предвижда стена за катерене.
• БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЧИЛИЩЕН ДВОР – дворното пространство се обновява изцяло. Предвиждат се нови зелени площи, спортни игрища и детска площадка. Предвиждат се нови огради около игрищата. Спортната зона е осветена с нови осветителни стълбове и е оборудвана с фитнес уреди за открито. Новите спортни игрища са 2бр. за футбол, 1 бр. ханбал и 2бр. комбинирани за волейбол и баскетбол. В северната част е предвидена площадка за фитнес на открито. Около игрищата е проектирана писта с 4 ленти. Вътрешното площадно пространство оформено в П-образната част на училищната сграда се оформя също с нова настилка. Съществуващата едра дървесна растителност се запазва.