+ 359882212442 office@tcarch.bg

НОВА СГРАДА към ПГ по туризъм

  • Локация гр. Бургас
  • Категория КОНЦЕПЦИЯ
  • Клиент
  • Година 2019

 ПГ по Туризъм „проф. д-р Асен Златаров“– гр. Бургас е разположено в самостоятелна сграда с три корпуса, свързано застрояване и физкултурен салон Сградите са построени през 1973 г. Гимназията е двусменна, като в нея се обучават 990
деца с помощта на персонал от 85 души. 

Основната сграда на ПГТ „Проф. д-р А. Златаров” е монолитна, конструкцията е стоманобетонна. Функционално сградата може да се раздели на три блока – кабинети, учебни кухни и учебна фурна, в които са обособени учебни кабинети, има
оборудвани учебни кухни и учебна фурна, хранилища, медицински кабинет, административни помещения. Основната града е ремонитрана през 2013г. и са приложени мерки за повишвавне на енергийната ефективност.

Физкултурния салон е отделна сграда в лошо естетическо и техническо състояние.

Идейният проект предлага на мястото на съществуващия физкултурен салон да се изгради нова сграда. Освен нов салон са предвидени актова зала, 19 класни стаи. Новата сграда е свързана със съществуващата чрез топла връзка на 2 и 3 етаж. Сградата е предвидена да отговаря на изискванията за достъпна среда и съблюдава добрите практики при проектиране на сгради на образованието
.