+ 359882212442 office@tcarch.bg

УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

Услуги - Цикалов и архитекти

„Цикалов и архитекти“ предлага изготвяне на проекти по всички аспекти и етапи на устройственото планиране:

  • Предпроектни проучвания необходими за устройствено планиране
  • ПУП – Подробни устройствени планове
  • ПРЗ – план за регулация и застрояване (план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване)
  • ПР – план за регулация (план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване); планът за регулация може да бъде план за улична регулация – ПУР (план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост)
  • ПЗ – план за застрояване
  • РУП – работен устройствен план (план за застрояване и силуетно оформяне)
  • Визи за проектиране
Цикалов и Архитекти

Всички услуги

Инвестиционно проучване и проектиране

emoji_transportation

Устройствено планиране

chat

Консултантски услуги

playlist_add_check

Съгласуване и одобряване на проекти