+ 359882212442 office@tcarch.bg

ОУ „Шандор Петьофи“, гр. Хасково

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

  • Локация гр. Хасково
  • Категория Обществени сгради
  • РЗП 5695 m²
  • Клиент Община Хасково
  • Година 2014г.

Реконструкция и благоустрояване на ОУ „Шандор Петьофи“, гр. Хасково

 

· Финансиран по оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013г. по проект : „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково”

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Шандор Петьофи“ включва съществуващи четири етажна училищна сграда и едноетажна сграда за спорт.

С проекта се предвижда цялостна реконструкция и основен ремонт на сградата, както на финишните стенни, тавански и подови покрития, така и на всички битови инсталации. За сградата се внедряват всички съвременни мерки за енергийна ефективност, за осигуряване на достъпна среда, в това число и за хора с увреждания и мерки по пожарна безопасност.

Предвижда се изграждане на асансьор в „БЛОК А”, който свързва всички етажни нива, включително сутерена. Покривите се ремонтират основно. Проектът предвижда подмяна на настилки и облицовки, вътрешна и външна дограма, парапети и др.

Съгласно заданието за проектиране се преоборудва напълно котелното помещение, като отоплението преминава основно на газ, а в авариен режим на нафта. Ситуирането на котелното помещение води до ново функционално решение на помещенията в „БЛОК Б” на партерния етаж. Подменят се старите отоплителни тела и тяхната окомплектова.Изцяло се подменят ел.инсталациите. Санитарните и битовите помещения се ремонтират напълно.

Архитектурното решение на фасадите е в няколко основни цвята мазилка.

Дворното пространство се благоустроява и ремонтира основно. Предвижда се подмяна на всички тротоарни плочки, бордюри, изграждане на нови алеи, подпорни стени, рампи и подмяна на оградата на училищния комплекс..

В южната част на двора се ремонтират спортните игрища. Предвижда се подмяна на спортните съоръжения, монтиране на огради по контура на игрищата, осветление на спортната зона.

Вътрешното площадно пространство също е предвидено за цялостен ремонт.