Цех за електроника и механика, гр. Враца

МНОГОФАМИЛНИ СГРАДИ

  • Локация Royarch Architecture
  • Категория interior, exterior
  • Площ 01 June, 2021
  • Клиент www.fabric-lab.co
  • Година 2018

• Разгъната застроена площ (общо) – 8612.50 м²
• РЗП (преустройство) – 3261.00 м²
• Технически проект 2014г.
• Възложител: „ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ“ООД

Обектът, предмет на проучване и проектиране, представлява цех за електроника и механика в гр.Враца. Съществуващата сграда в имота е била изградена като хладилник на несъществуващото вече предприятие „Млечна промишленост“, гр.Враца и е разделена на два обема – складов с четири надземни нива и административен с пет надземни нива. Сградата е с един сутерен, стените са от тухлена зидария, конструкцията е монолитна,стоманобетонова с плосък покрив.

Общото архитектурно решение на сградата, с оглед новото й предназначение, представлява предимно мерки за цялостна външна и вътрешна естетизация без надстрояване или пристрояване. Вътрешното преустройство засяга наличната площ за сутерена и три от надземните нива, като не се осъществява намеса в съществуващата конструкция, а нови преградни стени се предвиждат допълнително за обособяване на отделни функционални зони с оглед новото предназначение. Настоящето разпределение на сутеренното ниво се запазва, като за нуждите на новото производство е необходима само част от наличната складова площ на сутерена, която се преустройва в участък преси, а останалата площ остава неизползваема на този етап от преустройството. На това ниво се предвиждат три работни места. Съществуващите санитарни помещения се запазват като такива, като се предвижда подмяна на финишните покрития и санитарното оборудване. Обособено е и отделно битово помещение в непосредствена близост до санитарния възел.

На кота ±0.00 се предвижда производствена зона – механичният участък, чието разполагане на партерния етаж е най-благоприятно, съобразно изискванията на технологичните вериги. Организацията на човеко-потока е предвидена със задължително преминаване на работещите през санитарно-хигиенния блок. Към него са предвидени и стая за почивка, пушалня и помещение за хигиенизиращи материали с аусгус.

Мaтериалите, подлежащи на обработка в цеха постъпват през товарния вход-изход в товарния участък и от там в зоната за включване в технологичния процес. Товарния участък е свързан по вертикала с останалите производствени сектори посредством товаро-пътнически асансьор. В предната част на участъка са предвидени кабинети за началника на участъка, секретар, конструктори и технолози. Приемно – административна зона на партера е организирана в пропуск с охрана, чакалня, заседателна зала с кухненски бокс и склад към нея и санитарен възел за посетители.
На втория етаж е цехът за електроника, за който са предвидени 40 работни места.. Технологичния процес е оргиназиран с постъпване на производствените елементи и материали в зоната за входящ контрол, след това в зоната за комплектация и от там по съответните работни места. Изработените изделия се съхраняват в зоната за дневна продукция за понататъшна доработка и експедиция. Административната зона на втория етаж е организирана в два кабинета с по две и един кабинет с три компютъризирани работни места, сървърно помещение и заседателна зала. На този етаж се разполага и столова за работещите, оборудвана с бюфет и санитарен възел, като към него също се предвиждат стая за почивка, пушалня и помещение за хигиенизиращи материали с аусгус
На третия етаж се предвиждат 20 работни места, а битово-санитарният блок е организиран по сходен на другите два етажа начин. В производствения цех са организирани две автоматични линии за монтаж на електронни елементи, няколко работни места за ръчна обработка на платките и четири машини „Спойка вълна“. В обема на цеха са обособени помещения за подготовка, склад за материали и платки и офис за началника на цеха. В административната част са организирани кабинети с компютъризирани работни места, заседателна зала, кабинет за управителя с приемна към него и санитарен възел.

Проектът предвижда модернизация на фасадите като запазва характера на съществуващата сграда. Използваните материали са минерална мазилка в няколко цвята и облицовка с еталбонд за изграждане на архитектурни елементи. Пететажният обем е подчертан с рамка, която маркира и главния вход за посетители на сградата. Архитектурният образ е съобразен с предначначението на сградата и е с подчертана динамика, достигната чрез различни материали и декоративни елементи.