СУХАТА РЕКА ПАРК ЧЕРКОВНА II

Сградата е разположена в ъглов парцел с лице към ул.“Райно Павлович“ от север и към ул.“Подуенска“ от запад. Автомобилният подход е решен от ул.“Подуенска“ с рампа към сутеренния етаж в границите на имота. На партерно ниво частично покрити от сградата е разположено паркиране с достъп от ул. „Подуенска“. Паркоместа са обособени и на север при ул. „Райно Павлович“, те са решени с усилени ивици за паркиране и армирана трева

Сградата е решена със сложна стъпаловидна форма, със свободно застрояване, съгласно одобрения ПУП. Функционално е едносекционна. Пешеходният подход към сградата е от  ул.“Подуенска“.

Функцията на сградата е предимно жилищна, като на партерно ниво са разположени Офис и Кафе-ресторант.